Topaz Gigapixel AI是一款专业的人工智能图像放大软件,得益于AI人工智能算法,这款图片无损放大软件可以在放大图片的同时运用AI人工智能算法模型计算图片缺失部分,自动修补图像损失的细节,让画质效果最佳.

Topaz Gigapixel AI_v6.2.2 / 5.8 破解便携版 Topaz Gigapixel AI_v6.2.2 / 5.8 破解便携版 Topaz Gigapixel AI_v6.2.2 / 5.8 破解便携版

新版变化

Latest Product Releases/Gigapixel AI topics – Topaz
https://community.topazlabs.com/c/releases/gigapixel-ai/66

运行要求

6.x.x:Windows 10 或更高版64位
5.8.0:  Windows 7 或更高版64位

CPU:最低需要支持AVX指令的 Intel i3 或 AMD Ryzen 3 及更高版(3.0GHz+)
显卡:最低需要支持 OpenGL 3.3 或更高版的 Nvidia GTX 740 或 AMD 5870

下载地址

Topaz Gigapixel AI破解版 v6.2.2 / v5.8.0 绿色便携版 (集成最新离线模型文件完整版)

https://www.123pan.com/s/A6cA-qMAJh

https://pan.baidu.com/s/1yXDiCrTDtLmksKxQriKVgg


Topaz Gigapixel AI 6.2.2 x64 for Windows 10 (2022/10/21)
https://downloads.topazlabs.com/deploy/TopazGigapixelAI/6.2.2/TopazGigapixelAI-6.2.2-windows-x64-Full-Installer.exe

Topaz Gigapixel AI 5.8.0 x64 for Windows 7+ (2022/02/23)
https://downloads.topazlabs.com/deploy/TopazGigapixelAI/5.8.0/TopazGigapixelAI-5.8.0-windows-x64-Full-Installer.exe

TopazGigapixelAI All Patch (2022/07/30)

https://pan.lanzoub.com/ijip908oa02f